Om skolen

Furulunden skole ligger i Norges sydligste kommune, Lindesnes i Agder. I kommunen er det åtte barneskoler og tre ungdomsskoler. Furulunden skole er den største barneskolen i Mandal og den nest største i Agder.

Skolen har mer enn 500 elever fordelt på syv trinn med tre til fire paralleller og en spesialavdeling for barn med særskilte behov. Avdeling Furulunden+ har elever fra hele Lindesnes kommune og andre kommuner i regionen. Denne avdelingen har også elever i ungdomsskolen. Skolefritidsordningen, SFO, har i år tatt imot elever fra 1-4 klasse, dvs. 138 barn. Totalt arbeider det 72 voksne ved enheten.

Furulunden skole ligger i Mandal sentrum, et par minutters spasertur fra byens torv og gågate. Den unike beliggenheten gjør at den flotte naturen rundt skolen, Furulunden og strendene, brukes flittig. Skolens elever kommer bl.a. fra områdene Sånum, Vestnes, Skjebstad og områdene rundt byen og selve sentrum. Noen elever fraktes også til skolen med buss fra områder lengre fra sentrum. Etter syv år ved Furulunden skole flyttes elevene over til Blomdalen ungdomsskole som ligger like i nærheten.


Skolens satsingsområder

Inkluderende skolemiljø
Skolen er opptatt av å ha et godt og stabilt læringsmiljø. Vi arbeider systematisk for å skape et trygt og godt skolemiljø og vi har nulltoleranse mot mobbing, diskriminering, vold, trakassering og krenkelser.

Læringsmiljøet på skolen skal være preget av nære relasjoner mellom elevene og mellom elever og lærere. Ansvaret for dette ligger hos skolens ansatte, som skal være tydelige ledere og møte elevene med respekt og varme. Lærerne setter sammen elevgrupper slik at elevene blir kjent med hverandre, og legger til rette for at alle skal kunne arbeide sammen og være med alle. De skal hjelpe elevene til å utvikle sin personlighet og sine evner, vise elevene tillit og la dem få stadig større innflytelse over egen læring. Ansatte og ledelse på skolen må samarbeide nært med foreldrene slik at elevene opplever forventning og støtte.

Som en del av det systematiske arbeidet er aktivitetsplikten overordnet for å sikre at eleven har et trygt og godt psykososialt skolemiljø (jmf §9A-4).

Aktivitetsplikten utgjør fem deler:

wdOeAtBJRjQMAAAAABJRU 5ErkJggg==

 

Som en del av satsingen på inkluderende skolemiljø ble Furulunden skole med i Trivselslederprogrammet høsten 2019.
Med Trivselslederprogrammet kan elever fra 5.-7. trinn bli mobbefrie trivselsledere for 1.-7. trinn og legge til rette for økt aktivitet i storefriminuttene.

vsY 50H  78P 0pBT 9fynD 9QCO 3i 5yAAAAAElFTkSuQmCC

Trivselslederprogrammets mål er å:
- fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
- legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
- redusere konflikter blant elever
- fremme verdier som inkludering

 

Lesing
Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet og skal integreres i opplæringen i alle fag. Denne ferdigheten er helt avgjørende for læring i skolen og for å kunne lykkes i samfunnet. Lindesnes kommune har utarbeidet en egen leseopplæringsplan og skolen følger denne planen for å sikre en målrettet, systematisk og enhetlig praksis i leseopplæringen.

 

Digitalisering

Høsten 2020 startet Furulunden skole, som første skole i Lindesnes kommune, med utrulling av iPad på 1. og 2. trinn. 
Målet for kommunen er å bli heldigitaliserte, med iPad-løsning 1:1 for førskolegrupper i barnehager og for elever ved alle grunnskoler.

Se gjerne egen plan for digital oppvekst.